Select language:

References

 
LIST OF REFERENCES
 

Code

Name

Language

Amount

Amount of  Pages

Object

VST001V

Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn

Vietnamese

11

16 Pages

 

VST002V

Đề cập những mối quan tâm của các bên liên quan ở địa phương trong thực thi REDD+: Kết quả từ một quá trình tham vấn có sự tham gia tại Việt Nam

Vietnamese

5

7 Pages

Training documents for lecturers

VST003V

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyên, Trước và Được thông tin đầy đủ (FPIC)

Vietnamese

5

181 Pages

Training documents

VST004V

Giám sát sinh khối rừng dựa vào cộng đồng

Vietnamese

1

201 Pages

Documents for lecturers

VST005V

Nhóm học hỏi Quản lý rừng

Vietnamese

3

124 Pages

Training handbook for trainees

VST006V

Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam Chính sách và Thực tiễn

Vietnamese

5

86 Pages

 

VST007V

Quản lý rừng và Khu bảo tồn có sự tham gia

Vietnamese

5

112 Pages

 

VST008V

Quản trị tài nguyên thiên nhiên

Vietnamese

5

278 Pages

 

VST009V

Số liệu về rừng và nghèo đói ở Việt Nam: Hiện trạng khoảng trống và những sử dụng tiềm năng

Vietnamese

5

85 Pages

Handbook for fieldwork promotion

VST010V

Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tam gia để giải quyết hiệu quả các khoảng trống năng lực về REDD+: Những bài học từ Việt nam

Vietnamese

5

6 Pages

Discusion document

VST011V

Thừa nhận quyền sử dụng đất truyền thống của dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Vietnamese

10

4 Pages

Discusion document

VST012E

Addressing the concerns of local stakeholders in REDD + implementation - Results from a participatory consultation process in Viet Nam

English

5

7 Pages

Working paper

VST013E

Community Forest Management in Vietnam

English

10

4 Pages

Recognizing Diversity in Gover nance Structures

VST014E

Community Forestry Adaptation Roadmaps to 2020-Asia

English

3

15 Pages

Policy Brief

VST015E

First Regional Forum for People and Forests

English

10

41 Pages

 

VST016E

Mediating forest conflicts in Southeast Asia

English

5

24 Pages

 
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và cập nhật diễn biến rừng ngập mặn ven biển Việt Nam
(Developing a system to observe, monitor and update the changes of mangrove forests in Vietnam)  

2. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống giám sát biến động rừng ven biển Việt Nam 2017 -2019 
(Developing the Vietnam coastal forest monitoring system during 2017-2019)

3.  Lập đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 
(Planning a sustainable forest development project by combining agroforestry and planting scattered trees in the period of 2019-2025)
Statistics
  • Online34
  • Today10,985
  • This month132,861
  • Total19,264,476
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second