Select language:

References

 
LIST OF REFERENCES
 

Code

Name

Language

Amount

Amount of  Pages

Object

VST001V

Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn

Vietnamese

11

16 Pages

 

VST002V

Đề cập những mối quan tâm của các bên liên quan ở địa phương trong thực thi REDD+: Kết quả từ một quá trình tham vấn có sự tham gia tại Việt Nam

Vietnamese

5

7 Pages

Training documents for lecturers

VST003V

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyên, Trước và Được thông tin đầy đủ (FPIC)

Vietnamese

5

181 Pages

Training documents

VST004V

Giám sát sinh khối rừng dựa vào cộng đồng

Vietnamese

1

201 Pages

Documents for lecturers

VST005V

Nhóm học hỏi Quản lý rừng

Vietnamese

3

124 Pages

Training handbook for trainees

VST006V

Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam Chính sách và Thực tiễn

Vietnamese

5

86 Pages

 

VST007V

Quản lý rừng và Khu bảo tồn có sự tham gia

Vietnamese

5

112 Pages

 

VST008V

Quản trị tài nguyên thiên nhiên

Vietnamese

5

278 Pages

 

VST009V

Số liệu về rừng và nghèo đói ở Việt Nam: Hiện trạng khoảng trống và những sử dụng tiềm năng

Vietnamese

5

85 Pages

Handbook for fieldwork promotion

VST010V

Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tam gia để giải quyết hiệu quả các khoảng trống năng lực về REDD+: Những bài học từ Việt nam

Vietnamese

5

6 Pages

Discusion document

VST011V

Thừa nhận quyền sử dụng đất truyền thống của dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Vietnamese

10

4 Pages

Discusion document

VST012E

Addressing the concerns of local stakeholders in REDD + implementation - Results from a participatory consultation process in Viet Nam

English

5

7 Pages

Working paper

VST013E

Community Forest Management in Vietnam

English

10

4 Pages

Recognizing Diversity in Gover nance Structures

VST014E

Community Forestry Adaptation Roadmaps to 2020-Asia

English

3

15 Pages

Policy Brief

VST015E

First Regional Forum for People and Forests

English

10

41 Pages

 

VST016E

Mediating forest conflicts in Southeast Asia

English

5

24 Pages

 
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Phát triển ứng dụng thiết bị di động (smart phones, tablets) trong khai thác, giám sát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu rừng ven biển và tập huấn
(Developing applications of mobile devices (smart phones, tablets) in the access, monitoring and udating of the coastal forest database system and training)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Statistics
  • Online73
  • Search engine4
  • Guest69
  • Today11,844
  • This month374,346
  • Total20,593,628
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second