Select language:

Bộ môn Ứng dụng Viễn thám trong Lâm nghiệp

Bộ môn Ứng dụng Viễn thám trong Lâm nghiệp

Tập thể bộ môn Ứng dụng viễn thám
1. Giới thiệu
           Bộ môn Ứng dụng viễn thám trong lâm nghiệp (Department of Remote Sensing Application in Forestry - DRAF) được thành lập tháng 7 năm 2014 với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động đã góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề tài KHCN của Viện. Đặc biệt, bộ môn tham gia sâu vào các hoạt động của dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 và có những đóng góp trong sự thành công chung của dự án, mang lại uy tín cho đơn vị. Hiện tại, bộ môn có 6 cán bộ.
           Định hướng phát triển của bộ môn là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ địa tin học (GIS, Viễn thám và công nghệ thông tin) nhằm xây dựng các giải pháp phát triển bền vững ngành lâm nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu; đồng thời tích cực tham gia vào công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
             Tập thể cán bộ bộ môn tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau cùng phát triển và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2. Chức năng và nhiệm vụ
- Chức năng: Bộ môn Ứng dụng viễn thám có chức năng tham mưu BLĐ tổ chức thực hiện các ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS vào nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp và điều tra; kiểm kê, đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đất rừng, quản lý nguồn nước, lửa rừng và các hoạt động có liên quan trong lâm nghiệp.
- Nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng viễn thám trong điều tra, kiểm kê tài nguyên rừng và đất rừng;
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý hiện đại phục vụ quản lý, theo dõi diễn biến  tài nguyên rừng và giám sát môi trường rừng, quản lý nguồn nước;
+ Nghiên cứu xây dựng công nghệ ứng dụng viễn thám trong công tác phát hiện sớm, phòng và chữa cháy rừng;
+ Nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các công nghệ liên quan đến lĩnh vực Viễn thám ứng dụng trong Nông – Lâm nghiệp;
+ Thử nghiệm và cung cấp các dịch vụ KHCN về Viễn thám nhằm tạo ra giải pháp hiệu quả phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế về Lâm nghiệp;
+ Tham gia đào tạo, tư vấn, thẩm định, thiết kế và thực hiện các công trình, dự án về vấn đề ứng dụng Viễn thám trong Nông – Lâm nghiệp
3. Đội ngũ cán bộ