Ấn phẩm khoa học năm 2015

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang, Nguyễn Thị Bích Hảo. Giáo dục Môi trường tại vùng đệm các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam (Tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở).

Sách tham khảo

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo, Vũ Tiến Thịnh. Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh ra-đa ALOS PALSAR để xác định trữ lượng gỗ rừng khộp ở xã Krông Na - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk.

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 20/2015

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn, Hoàng Văn Khiên, Mai Thị Hoa, Phạm Tiến Dũng. Thử nghiệm phương pháp gộp lô sau giải đoán từ ảnh vệ tinh nhằm xây dựng lớp bản đồ hiện trạng rừng.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Phùng Văn Khoa, Đỗ Xuân Lân, Phạm Văn Duẩn... Phân tích sự thay đổi lớp phủ bề mặt ở quy mô lưu vực dựa vào chỉ số thực vật và ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội đến mất rừng, suy thoái rừng và đề xuất các giải pháp thực thi REDD+ tại tỉnh Điện Biên.

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kỳ 1 Tháng 8/2015

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn. Vấn đề xác định sinh khối và trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 3-2015

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn, Nguyễn Quang Giáp. Thử nghiệm phương pháp làm trơn đường lô sau giải đoán từ ảnh vệ tinh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2015

Vũ Thị Thìn, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Văn. Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh vệ tinh Landsat8 trong ArcGis

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1-2015

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image