Ấn phẩm khoa học năm 2016

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Lã Nguyên Khang, Nguyễn Trung Thông, Nguyễn Xuân Giáp, Nguyễn Xuân Vĩ, Nguyễn Xuân Hoan. Phân tích đặc điểm và nguyên nhân diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 1995 - 2014

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Nguyễn Quang Huy. Nghiên cứu lập hồ sơ quản lý rừng sử dụng công cụ Microsoft office VBA

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Vương Thị Hà, Trần Thị Trang, Vương Văn Quỳnh. Năng suất lá rụng dưới rừng Thông mã vĩ tại trung tâm phát triển lâm nghiệp Hà Nội, TP. Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Nguyễn Thị Mai Dương, Lã Nguyên Khang, Lê Công Trường, Phùng Văn Kiên, Nguyễn Văn Hào. Phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Trần Văn Dũng, Vũ Tiến Thịnh, Giang Trọng Toàn, Tạ Tuyết Nga, Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Thịnh. Thành phần loài và phân bố theo sinh cảnh sống của một số loài thú nhỏ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn, Nguyễn Quốc Huy. Ước tính giá trị các thông số khoanh vi ảnh hướng đối tượng phù hợp trên phần mềm ecognition: thử nghiệm với ảnh vệ tinh spot6

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Tiến, Lê Mạnh Thắng. Đánh giá tình hình thực hiện quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong luật bảo vệ và phát triển rừng 2004

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2016

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image