Ấn phẩm khoa học năm 2017

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Trọng Bình, Phạm Tiến Dũng. Kết hợp ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2 và LANDSAT-8 trong xác định trữ lượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số 4-2017

Trần Quang Bảo, Nguyễn Đức Lợi, Lã Ngyên Khang. Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích thực trạng và đánh giá diễn biến tài nguyên rừng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2017

Nguyễn Quang Huy, Phùng Văn Khoa. Sử dụng ảnh viễn thám để xác định hiệu quả giảm nhiệt của không gian xanh đô thị tại TP. Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số. Số 4-2017

Nguyễn Thanh Hoàn, Phạm Văn Duẩn, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Văn Dũng. Xác định vị trí mất rừng bằng phương pháp phân tích véc tơ thay đổi đa biến (MCVA) trên tư liệu vệ tinh Landsat-8

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4-2017

Phạm Văn Duẩn, Trần Quang Bảo, Vũ Thị Thìn. Mô hình xác định trữ lượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh từ ảnh vệ tinh Lansat-8: thử nghiệm tại tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 6-2017

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image