Ấn phẩm khoa học năm 2018

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Trọng Bình, Vũ Thị Thìn. Xây dựng mô hình xác định trữ lượng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại tỉnh Đắk Nông bằng tư liệu viễn thám

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 330+331-2018; Kì 1+2 Tháng 2/2018

Lê Phú Tuấn, Vũ Thị Kim Oanh, Lê Duy Khương, Nguyễn Hải Hòa, Alfienido S.Burce. Sự kết tụ của Reactive Blue 19 (RB19) bằng cách sử dụng Alum và các hiệu ứng của việc bổ sung chất xúc tác

Bài báo

Tạp chí Quốc tế về Môi trường, Nông nghiệp và Công nghệ sinh học (IJEAB).Vol-3, Số 2, Trg: 358-362, tháng 3 năm 2018

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image