Ấn phẩm khoa học năm 2018

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Lê Phú Tuấn, Vũ Thị Kim Oanh, Lê Duy Khương, Nguyễn Hải Hòa, Alfienido S.Burce.Flocculation of Reactive Blue 19 (RB19) using Alum and the Effexts of Catalysts Addition

Bài báo

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB).Vol-3, Issue-2, Pg: 358-362, March 2018

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image