Ấn phẩm khoa học năm 2019

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Bùi Mạnh Hưng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Thảo. Biến động chất lượng và đa dạng sinh học loài theo kích thước cây tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 5, 2019

Lã Nguyên Khang, Thân Thị Huyền, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thanh Hải. Đa dạng thành phần nấm cộng sinh với rễ cây Lim xanh (Erythrophleum fordii)tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 371 năm 2019

Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Thị Kim Oanh. Giáo trình Quản lý Môi trường

Giáo trình

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2019

Le Phu Tuan, Le Sy Doanh, Vu Thi Kim Oanh, Dang Hoang Vuong, Nguyen Thi Ngoc Bich, Nguyen Van Ha, Le Duy Khuong, Nguyen Huu Thang, Hoang Cong Huy.Assessment of the Upstream Water Quality of a Narrow River using Numerical Modelling.

Bài báo

International journal of Rural Development, Environment and Health Research. ISSN: 2456-8678. Vol-3, Issue-4, Jul-Aug, 2019

Nguyễn Khắc Lâm, Vương Văn Quỳnh, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh. Đề xuất bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 7/2019

Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên

Bài báo

Kỷ yếu Hội thảo Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách, 2019

Lã Nguyên Khang, Bùi Thị Minh Nguyệt. Giải pháp ổn định sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Lâm Đồng

Bài báo

Kỷ yếu Hội thảo Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách, 2019

Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị. Giải pháp khai thác, ứng dụng hiệu quả "Hệ thống thông tin ngành lâm nghiêp" phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Bài báo

Kỷ yếu Hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, 2019

Phạm Văn Duẩn, Lê Sỹ Doanh, Vũ Thị Thìn, Hoàng Văn Khiên, Phạm Thị Quỳnh. Nghiên cứu thiết lập bản đồ rừng ngập mặn tại Việt Nam sử dụng ảnh Landsat 8 Oli và Sentinel 1 đa thời gian trên nền tảng điện toán đám mât của Google Earth Engine

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, 2019

Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Kiều Đăng Anh, Lê Sỹ Hòa. Kết quả bước đầu chọn giống và nhân giống Dẻ Yên Thế Castanopsis boisii) bằng phương pháp ghép

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 7/2019

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image