Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu Ngôn ngữ Tải về

Quản trị tài nguyên thiên nhiên

Tiếng Việt

Quản lý rừng và Khu bảo tồn có sự tham gia

Tiếng Việt

Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam Chính sách và Thực tiễn

Tiếng Việt

Nhóm học hỏi Quản lý rừng

Tiếng Việt

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyên, Trước và Được thông tin đầy đủ (FPIC)

Tiếng Việt

Đề cập những mối quan tâm của các bên liên quan ở địa phương trong thực thi REDD+: Kết quả từ một quá trình tham vấn có sự tham gia tại Việt Nam

Tiếng Việt

Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn

Tiếng Việt

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image