Chi tiết bài viết

Image

CSDL Môi trường rừng

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Phần mềm đã được sử dụng trong Dự án "Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" năm 2015.
Trang chủ của phần mềm tại đây.

TÁC GIẢ: GS.TS. Vương Văn Quỳnh, PGS. TS. Trần Quang Bảo,TS. Lê Sỹ Doanh, ThS. Phùng Nam Thắng, ThS. Phạm Văn Duẩn, ThS. Nguyễn Văn Thị, ThS. Vũ Thị Kim Oanh

Phần mềm đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả ngày 18/09/2015

PhanMemDPFES

II. MỤC TIÊU

Xây dựng hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR là nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực thực hiện Chính sách Chi trả DVMTR, hướng đến công khai, dân chủ, công bằng và minh bạch. Phần mềm chi trả DVMTR được xây dựng trên nền tảng công nghệ WEB nhằm hỗ trợ các bên liên quan trong việc xây dựng, cập nhật, quản lý, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

III. CHỨC NĂNG

Chức năng chính của phần mềm:
- Cập nhật cơ sở dữ liệu:
+ Thu thập và cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR
+ Xử lý số liệu trong chi trả DVMTR
+ Quản lý dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR
- Tra cứu thông tin.
+ Cung cấp và sử dụng dữ liệu thông tin chi trả DVMTR

IV. CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM
1). THU THẬP VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU VỀ CHI TRẢ DVMTR
- Thu thập dữ liệu về chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu lập danh sách rừng và chủ rừng
+ Thu thập số liệu lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR
+ Thu thập số liệu về tình hình chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu về hiệu quả chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu về chính sách chi trả DVMTR
- Cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR

2). XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG CHI TRẢ DVMTR
- Tính hệ số K cho một lô rừng
- Tính diện tích rừng quy đổi
- Xác định tiền chi trả cho DVMTR đối với cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
- Xác định tiền chi trả bình quân cho một ha rừng
- Xác định tiền chi trả cho một lô rừng, một chủ rừng, chủ nhận khoán, tiền kết dư DVMTR

3). QUẢN LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ CHI TRẢ DVMTR
- Nhiệm vụ của các bên liên quan trong quản lý dữ liệu chi trả DVMTR
+ Nhiệm vụ của cơ sở sử dụng DVMTR
+ Nhiệm vụ của chủ rừng
+ Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý chi trả DVMTR
- Bảo mật cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR
- Lưu trữ dữ liệu
- Chia sẻ dữ liệu
- Tích hợp dữ liệu

4). CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU THÔNG TIN CHI TRẢ DVMTR
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR
+ Lập hồ sơ các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR
+ Lập danh sách các chủ rừng cung ứng DVMTR
+ Lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR
+ Lập bảng thống kê tình hình trả tiền DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR
+ Lập kế hoạch thu chi DVMTR
+ Lập phương án chia tiền các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
+ Lập phương án chi trả DVMTR đến các lô rừng
+ Lập bảng thống kê về hiệu quả DVMTR
+ Lập báo cáo tình hình chi trả DVMTR
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ nghiên cứu chính sách chi trả DVMTR

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image