Chi tiết bài viết

Image

Giới thiệu Sổ tay Phân tích không gian trong Lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+ (Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017) nêu rõ các tỉnh phải xây dựng Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). Việc ứng dụng phân tích không gian trong quá trình xây dựng PRAP đã được triển khai và áp dụng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ xây dựng một bản kế hoạch trong đó xác định chiến lược thực hiện REDD+ của tỉnh có xem xét đến các điều kiện thực tế của địa phương. Cuốn sách này hướng dẫn cách sử dụng phân tích không gian để hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh dựa trên những kinh nghiệm khi xây dựng PRAP cho các tỉnh ở Việt Nam trong thời gian qua.
Cuốn sách được trình bày bằng cả tiếng việt và tiếng anh bao gồm 8 chương:
- Chương 1. Giới thiệu chung: Phần này cung cấp thông tin tổng quan về phân tích không gian, phương pháp tiếp cận và các giai đoạn chính của quá trình xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAPs)
- Chương 2. Thiết kế quy trình phân tích không gian: Thiết kế quy trình phân tích không gian là xác định các bước công việc và phương pháp hay kỹ thuật thực hiện các bước công việc đó được sắp xếp theo trình tự logic nhất định nhằm mang lại hiệu quả về thời gian và sự chính xác của kết quả đầu ra.
- Chương 3. Chuẩn bị và thu thập tài liệu: Phần này trình bày nội dung của quá trình thu thập, chuẩn bị các loại dữ liệu có liên quan được sử dụng trong quá trình phân tích không gian phục vụ xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh.
- Chương 4. Thành lập các bản đồ chuyên đề đơn giản: Phần này trình bày về cấu trúc của bản đồ chuyên đề và các bước để xây dựng bản đồ chuyên đề trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động REDD+.
- Chương 5. Phân tích thay đổi độ che phủ rừng, nguyên nhân và rào cản: Phần này trình bày tổng quan về thay đổi độ che phủ rừng cách phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và những rào cản trong các hoạt động “+” trong REDD+;
lập bản đồ có sự tham gia và kỹ thuật phân tích biến động tài nguyên rừng.
- Chương 6. Lập bản đồ khu vực ưu tiên thực hiện các biện pháp can thiệp REDD+: Phần này trình bày phương pháp xây dựng bản đồ khu vực ưu tiên thực hiện các biện pháp can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+.
- Chương 7. Xác định và thiết kế các biện pháp can thiệp: Phần này trình bày nội dung xác định và thiết kế các biện pháp can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+.
- Chương 8. Xác minh thực địa và đánh giá kết quả: Phần này trình bày kỹ thuật và phương pháp xác minh thực địa và đánh giá kết quả xác định các biện pháp can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+.
Viện Sinh thái rừng và Môi trường xin giới thiệu đến quý độc giả toàn văn (tiếng việt và tiếng anh) nội dung của cuốn sách theo địa chỉ:
Bản Tiếng Việt: Handbook_Spatial Analysis_VN.pdf
Bản Tiếng Anh: Handbook_Spatial Analysis_EN.pdf
Bản quyền cuốn sách thuộc về: Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II.
Mọi bài viết sử dụngnội dung trongcuốn sách vui lòng trích dẫn nguồn:

Bao, T.Q., Khang, L.N, Doi B.T., Doanh, L.S., Thi, N.V., Huy, N.Q., Kim Oanh, V.T., Hoa,L.S., Phuong, N.T., Hieu, N.Q. (2017) Phân tích không gian trong lập kế hoạch hànhđộng redd+ cấp tỉnh. Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II, Hà Nội.

Mọi ý kiến đóng góp hay bình luận về tài liệu này, xin mời liên lạc qua ông Nguyễn Thanh Phương theo địa chỉ email: Phuong.Nguyen@unep.org hoặc ông Lã Nguyên Khang, theo địa chỉ email: languyenkhang@ifee.edu.vn

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:36:03

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:35:58

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image