Chi tiết bài viết

Image

KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN THU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

 

Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-UBNĐ ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng nguồn thu năm 2022” của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Viện Sinh thái rừng và Môi trường cùng cán bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng và 06 chi nhánh trực thuộc phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân 12 huyện/thành phố và 201 xã/phường/thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ngày 04/01/2023 đến ngày 10/4/2023.

Nội dung thực hiện:

(1) Xác định các vị trí biến động hiện trạng rừng so với bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng  (DVMTR) nguồn thu năm 2021

(2) Rà soát, bổ sung thông tin, xây dựng dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR năm 2022 theo đơn vị hành chính cấp xã và đơn vị chủ rừng lớn

(3) Tổng hợp kết quả rà soát cấp xã, chủ rừng lớn, xây dựng dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR nguồn thu năm 2022 cấp huyện và cấp tỉnh.

(4) Hoàn thiện hệ thống bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng nguồn thu năm 2022 theo các đơn vị hành chính và chủ rừng

Phương pháp:

Lấy bản đồ làm trung tâm, khắc phục được sự không khớp nhau giữa số liệu báo cáo, số liệu theo các bảng biểu thống kê và bản đồ. Quy trình thực hiện qua 4 bước chính: (1) Cập nhật kết quả chi trả DVMTR nguồn năm 2021, Bản đồ nơi cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Sơn La; (2) Sử dụng ảnh vệ tinh miễn phí để phát hiện bổ sung các vị trí biến động theo thời gian; (3) Cập nhật kết quả diễn biến rừng năm 2022; Sử dụng GPS, máy tính bảng, điện thoại thông minh để xác định chính xác những thay đổi về diện tích tại hiện trường; (4) Cập nhật những thay đổi lên bản đồ sau đó trích xuất ra hệ thống cơ sở dữ liệu.

Hình 1. Sơ đồ phương pháp thực hiện nhiệm vụ

Hình 2. Biến động rà soát trên ảnh vệ tinh cuối năm 2021 và cuối năm 2022

Hình 3. Hoạt động kiểm tra xác minh hiện trạng tại thực địa

Ngày 07/4/2023 tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR nguồn thu năm 2022 tổ chức họp thẩm định và nhất trí thông qua kết quả Nhiệm vụ Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR nguồn thu năm 2022 với 9/9 thành viên trong Hội đồng đạt tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng

Hình 4. Họp thẩm định kết quả xây dựng bản đồ DVMTR nguồn thu năm 2022

Kết quả xây dựng bản đồ DVMTR nguồn thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La:

Tổng diện tích có rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên toàn tỉnh là: 573.432,54 ha. Trong đó: diện tích có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng: 562.190,83 ha chiếm 98% tổng diện tích có rừng toàn tỉnh (Rừng tự nhiên: 539.837,96 ha chiếm 94%; Rừng trồng: 22.352,87 ha chiếm 4%); Diện tích có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 11.241,71 ha chiếm 2% tổng diện tích có rừng toàn tỉnh (Rừng tự nhiên: 10.154,71 ha; Rừng trồng: 1.087,00 ha).

Trong đó:

- Tổng diện tích có rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho đối tượng chủ rừng nhóm I là: 484.218,01 ha chiếm 84,44% tổng diện tích có rừng toàn tỉnh. Trong đó: Diện tích có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng: 473.173,24 ha (Rừng tự nhiên: 454.034,92 ha; Rừng trồng: 19.138,32 ha); Diện tích có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 11.044,77 ha (Rừng tự nhiên: 9.974,80 ha; Rừng trồng: 1.069,97 ha).

- Tổng diện tích có rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho đối tượng chủ rừng nhóm II thuộc quản lý của 29 đơn vị chủ rừng tổ chức là: 89.214,53 ha chiếm 15,56% tổng diện tích có rừng trên toàn tỉnh. Trong đó: Diện tích có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng: 88.712,59 ha (Rừng tự nhiên: 85.803,04 ha,  Rừng trồng: 3.124,55 ha); Diện tích có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 196,94 ha (Rừng tự nhiên: 179,91 ha; Rừng trồng: 17,03 ha).

 

 

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:46:49

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:46:44

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image