Chi tiết bài viết

Image

Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp diện tích nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng đưa vào quy hoạch 03 loại rừng theo quyết định số 3656/qđ-ubnd ngày 27/12/2018 của ubnd tỉnh bình thuận

 

Thực hiện Quyết định 1285/QĐ-UBND, ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án “Đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án làm cơ sở xây dựng phương án chuyển đổi diện tích rừng vào trong quy hoạch 03 loại rừng” ;và Quyết định số 615/QĐ-SNN ngày 26/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án làm cơ sở xây dựng phương án chuyển đổi diện tích rừng vào trong quy hoạch 03 loại rừng”. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xã phường, thị trấn và đơn vị tư vấn Viện Sinh thái rừng và Môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ

Nội dung thực hiện:

Trên cơ sở kết quả hạng mục đo đạc do (trích đo thửa đất) của Công ty TNHH Tư Vấn – Kỹ Thuật – Thương Mại Thuận Bình thực hiện thành lập hồ sơ địa chính đất có rừng tự nhiện nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng đưa vào quy hoạch 03 loại rừng đơn vị tư vấn thực hiện:

- Đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ, sử dụng của khu rừng và xác định diện tích, phạm vi, nguyên nhân chuyển loại rừng và ranh giới khu vực dự kiến điều chỉnh vào trong quy hoạch 3 loại rừng.

- Rà soát xác định trạng thái rừng tại những khu vực có diện tích cần điều chỉnh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phù hợp với dữ liệu kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng cho phần diện tích đưa vào trong quy hoạch 3 loại rừng:

+ Xây dựng ranh giới tiều khu, khoảnh, lô cho khu vực điều chỉnh vào trong quy hoạch 3 loại rừng;

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin cho lớp bản đồ khu vực điều chỉnh phù hợp với dữ liệu kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến hàng năm;

- Kiểm chứng thực địa và thống nhất số liệu tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng hợp lý và tổ chức thực hiện quản lý diện tích sau điều chỉnh vào trong quy hoạch 3 loại rừng.

Kết quả thực hiện:

Tổng diện tích đo đạc lập hồ sơ địa chính là 3.637,47 ha; trong đó, xác lập đưa vào diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 719,13 ha; xác lập đưa vào diện tích quy hoạch rừng sản xuất 2.918,34 ha và 18 đơn vị chủ rừng gồm: 12 ban quản lý rừng phòng hộ, 03 đơn vị công ty, 01 khu bảo tồn, 01 trung tâm kĩ thuật và 01 UBND xã;

Kết quả xác định hiện trạng rừng và đất chưa có rừng trên phần diện tích đo đạc đưa vào xác lập 3 loại rừng diện tích có rừng là 3.530,51 ha và chưa có rừng 106,96 ha:

- Tổng diện tích có rừng tự nhiên: 3.481,00 ha; tại 07 huyện, 23 xã, thuộc 15 đơn vị chủ rừng;

- Tổng diện tích có rừng trồng: 49,51 ha; tại 06 huyện, 10 xã, thuộc 06 đơn vị chủ rừng;

- Tổng diện tích chưa có rừng: 106,96 ha; tại 05 huyện, 11 xã, thuộc 06 đơn vị chủ rừng.

Tổng trữ lượng gỗ qua điều tra đánh giá là 206.745,27 m3 gồm 10 trạng thái rừng tự nhiên có 204.563,32 m3; rừng trồng 02 trạng thái có 32.181,95 m3 gỗ và trữ lượng tre nứa thuộc trạng thái rừng hỗn giao: 1.661.000 cây.

 Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu: trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng và diện tích đưa vào quy hoạch 03 loại rừng, đơn vị tư vấn xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thông tin gồm 51 trường cơ sở dữ liệu, có đầy đủ thông tin phục vụ công tác cập nhật diễn biến rừng.

- 09 đơn vị hành chính cấp huyện: 07 huyện 01 thành phố và 01 thị xã;

- 31 đơn vị hành chính cấp xã: 30 xã và 01 phường;

+ 18 đơn vị chủ rừng: 12 ban quản lý rừng phòng hộ, 03 công ty lâm nghiệp, 01 khu bảo tồn, 01 trung tâm kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp và 01 UBND xã;

+ 88 tiểu khu, 173 khoảnh và 503 lô hiện trạng rừng.

 - Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sau rà soát, đánh giá: Tổng số 18 đơn vị chủ rừng đã được xây dựng bản đồ hiện trạng diện tích xác lập đưa vào quy hoạch 03 loại rừng, có tỷ lệ từ 1:5.000 đến 1:25.000 tùy thuộc diện tích đơn vị được giao quản lý.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỦA NHIỆM VỤ:

 

Họp thẩm định kết quả nhiệm vụ tại Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận

 

Làm việc với 18 đơn vị chủ rừng tại Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận

 

Điều tra đánh giá hiện trạng rừng tại huyện Bắc Bình

 

Làm việc tại đơn vị chủ rừng Ban QLRPH Hàm Thuận Đa-Mi

 

 

Chi cục Kiểm lâm phúc tra hiện trường kết quả đánh giá hiện trạng

 

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image