Chi tiết bài viết

Image

Phần mềm Quản lý dữ liệu Điều tra, KKR Việt Nam

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm đã được sử dụng trong Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016".
Tác giả: GS. TS. Vương Văn Quỳnh, PGS. TS. Trần Quang Bảo, ThS. Phùng Nam Thắng, TS. Lê Sỹ Doanh, ThS. Phạm Văn Duẩn, ThS. Nguyễn Văn Thị

Phần mềm đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả ngày 07/02/2013

Phần mềm được thiết kế gồm 4 hợp phần chính: Cập nhật, tra cứu, thống kê và bản đồ. Trong mỗi hợp phần có những nhóm lệnh thực hiện các chức năng khác nhau.
Phần mềm được phát triển thành các phiên bản khác nhau:
Phiên bản I: Thực hiện các chức năng trên máy tính độc lập
Phiên bản II: Chức năng tra cứu thông tin trên mạng Internet
Phiên bản III: Thực hiện tất cả các chức năng bằng liên hệ qua mạng Internet.

II. MỤC TIÊU:
Phần mềm được thiết kế với mục tiêu chính sau:
- Cập nhật và lưu trữ số liệu, bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng
- Cung cấp thông tin
- Lập danh sách chủ rừng

III. CHỨC NĂNG:
Chức năng chính của phần mềm:
- Thông tin về đặc điểm của rừng lô rừng như số hiệu khoảnh, số hiệu tiểu khu, tên các đơn vị hành chính, tên chủ rừng, tên người nhận khoán, diện tích, trữ lượng, năm trồng, loài cây với rừng trồng, tình trạng về quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, mục đích sử dụng.v.v...
- Vị trí và hình dạng lô rừng của từng chủ rừng trên bản đồ ảnh.
- Các bảng thống kê về diện tích và trữ lượng của từng chủ rừng, từng đơn vị quản lý rừng, rừng đơn vị hành chính theo mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, theo loài cây trồng, theo tình trạng quyền sử dụng và tình trạng tranh chấp.
- Hồ sơ quản lý rừng gồm danh sách và sơ đồ các lô rừng của từng chủ rừng, đơn vị quản lý và đơn vị hành chính.

IV. CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM
Phần mềm quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng cho phép cập nhật, lưu trữ và cung cấp số liệu thống kê về diện tích, trữ lượng rừng, mục đích sử dụng rừng theo chủ rừng, đơn vị quản lý, đơn vị hành chính. Nó được thiết kế gồm 4 hợp phần chính: cập nhật, tra cứu, thống kê và bản đồ. Trong mỗi hợp phần lại có những nhóm lệnh thực hiện những chức năng khác nhau.

1. Hợp phần “Cập nhật”
Hợp phần "Cập nhật" cho phép cập nhật dữ liệu điều tra kiểm kê rừng từ bản đồ số thể hiện ranh giới và thuộc tính các lô kiểm kê rừng của một xã, một huyện, hay một tỉnh. Hợp phần này cũng cho phép kiểm tra những dữ liệu đã được cập nhật vào bản đồ và một số lỗi khi xây dựng bản đồ kiểm kê rừng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc điền số hiệu cho các lô kiểm kê rừng một cách nhanh chóng và chính xác.
- Cập nhật dữ liệu điều tra kiểm kê rừng từ
Để cập nhật được dữ liệu từ bản đồ số thể hiện ranh giới và thuộc tính các lô kiểm kê rừng cần thực hiện những bước sau đây:

Bước 1. Kiểm tra cấu trúc của bản đồ kiểm kê rừng
Kiểm tra bản đồ kiểm kê rừng của xã, huyện hay tỉnh cần nhập dữ liệu để chắc chắn chúng có cấu trúc đúng với cấu trúc quy định và các thuộc tính của từng lô rừng đều được ghi đầy đủ thông tin. Trong trường hợp cấu trúc bản đồ không đáp ứng yêu cầu cập nhật dữ liệu phần mềm sẽ thông báo về tên trường bị lỗi và nội dung lỗi cần chỉnh sửa.

Bước 2. Kiểm tra số liệu trong bản đồ kiểm kê rừng
Cần kiểm tra tên trạng thái rừng, tên loài cây, số hiệu lô kiểm kê và những thông tin khác bằng các nhóm lệnh kiểm tra số liệu, kiểm tra tên lô của phần mềm này hoặc những chức năng kiểm tra của các phần mềm GIS. Có thể sử dụng các chức năng kiểm tra để chỉnh sửa những lỗi của bản đồ ranh giới các lô kiểm kê rừng trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm. Khi sử dụng chức năng kiểm tra của phần mềm về một thuộc tính nào đó, nó sẽ hiển thị một bảng có hai cột hiển thị các thông tin đã nhập vào cơ sở dữ liệu. Lúc đầu thông tin ở hai cột hoàn toàn giống nhau. Nếu người sử dụng sửa chữa thông tin ở cột bên phải thì sau khi đóng bảng này lại phần mềm sẽ tự động sửa tất cả những thông tin trong cơ sở dữ liệu theo thông tin đã sửa chữa cho tất cả những thông tin như thông tin ở cột bên trái.

Bước 3. Xoá dữ liệu của xã, huyện, hay tỉnh cần cập nhật dữ liệu.
Để cập nhật số liệu kiểm kê rừng của một xã, một huyện hay một tỉnh vào cơ sở dữ liệu của phần mềm cần xoá dữ liệu đã cập nhật lần trước trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Trước hết chọn vào mục cập nhật dữ liệu, chọn tên tỉnh, huyện và xã cần nhập dữ liệu. Sau đó kích chuột vào lệnh xoá dữ liệu của tỉnh, huyện hay xã đã lựa chọn.

Bước 4. Nhập số liệu từ bản đồ vào cơ sở dữ liệu của phần mềm
Phần mềm sẽ tự động nhập những thuộc tính cần thiết cho việc tổng hợp dữ liệu kiểm kê rừng của từng lô rừng.
Để cập nhật dữ liệu của một tỉnh, một huyện hay một xã cần chọn lệnh "Cập nhật từ bản đồ". Sau đó, trên cửa số lệnh cần chọn tệp *.dat chữa dữ liệu cần cập nhật. Lần lượt kích chuột vào các nút lệnh trên cửa sổ nhập cơ sở dữ liệu phần mềm sẽ tự động nhập số liệu cần thiết vào cơ sở dữ liệu.

2. Hợp phần "Tra cứu"
- Hợp phần “Tra cứu thông tin”. Trong cơ sở dữ liệu điều tra kiểm kê rừng có nhiều thông tin khác nhau. Người sử dụng có thể tra cứu nhanh thông tin của các lô rừng gắn với chủ rừng của một xã, một huyện, một đơn vị quản lý rừng.
Khi kích chuột vào hợp phần tra cứu, phần mềm sẽ cung cấp một danh sách các lô rừng của xã với tên các chủ rừng được sắp xếp theo thứ tự Alphabet, trong đó có những thông tin chủ yếu như tên lô, khoảnh, tên chủ rừng, đơn vị hành chính, trạng thái rừng, diện tích và trữ lượng rừng.

3. Hợp phần “Thống kê rừng”
Hợp phần này cho phép hiển thị và in ấn số liệu kiểm kê rừng của các cấp hành chính theo quy định của Cục Kiểm lâm. Nó được xây dựng bằng tổ hợp các lệnh tìm kiếm, thống kê và kết xuất ra màn hình hoặc máy in những thông tin về rừng theo 21 mẫu biểu định trước.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image