Bộ môn Công nghệ Môi trường

1. Giới thiệu
Bộ môn Công nghệ môi trường là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Trong những năm qua Bộ môn đã tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án, chương trình các cấp về lĩnh vực: Môi trường rừng, chi trả dịch vụ Môi trường rừng, phòng chống cháy rừng và phòng tránh thiên tai; Giải pháp quản lý rừng, REDD+; Giống cây rừng…..
2. Chức năng và nhiệm vụ
Bộ môn Công nghệ môi trường có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật trong lĩnh vực công nghệ môi trường.
Nghiên cứu công nghệ của bộ môn hướng vào:
- Công nghệ quản lý nguồn nước, quản lý lưu vực; công nghệ phục hồi đất, cải thiện khí hậu, cải tạo cảnh quan; công nghệ giám sát, dự báo, phòng chống cháy rừng và khắc phục hậu quả thiên tai;
- Nghiên cứu về môi trường và đánh giá tác động môi trường, thẩm định môi trường;
- Phân tích tác động của rừng và cây xanh đến môi trường, hiệu quả kinh tế - môi trường của rừng, những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - môi trường của rừng;
- Công nghệ tổng hợp và phát triển các kỹ thuật bản địa liên quan đến quản lý hệ sinh thái, công nghệ nâng cao nhận thức và kiến thức cộng đồng, lồng ghép các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu bảo tồn và phát triển tài nguyên;
- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên rừng; các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, REDD+ và Quản lý rừng bền vững;
- Tham gia đào tạo, tư vấn và tổ chức thực hiện các công trình, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường rừng, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

3. Đội ngũ cán bộ

   

 

Lã Nguyên Khang
Trình độ: Tiến sỹ Lâm nghiệp
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0944.565.958
Email:
languyenkhang@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Sinh thái rừng, quản lý tài nguyên rừng và phòng chống thiên tai.
- Sử dụng đất và BĐKH.
- Dịch vụ môi trường rừng, REDD+ và chính sách quản lý rừng.

 

Nguyễn Văn Hiếu
Trình độ: Thạc sỹ Lâm nghiệp
Chức danh: Phó trưởng bộ môn
Điện thoại:0983.956.383
Email: nguyenvanhieu@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường

 

 

Vũ Thị Thìn
Trình độ: Kỹ sư Lâm học
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01689.180.884
Email:vuthithin
@ifee.edu.vn/vuthithinvst@gmail.com
Hướng nghiên cứu:
- Điều tra, quy hoạch rừng
- Sinh thái rừng
- Quản lý tài nguyên rừng

 

Lê Thanh Sơn
Trình độ: Thạc sỹ Lâm nghiệp
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0988.151.270
Email:
lethanhson@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Giống lâm nghiệp
- Quản lý rừng bền vững

 

Hoàng Thị Ngọc
Trình độ: Cử nhân kế toán
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0936.630.705
Email:
hoangthingoc@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Kinh tế lâm nghiệp;
- Quản lý rừng bền vững
- Dịch vụ môi trường rừng

 

Vũ Trần Thúy Nhi
Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0971.951.694
Email:
vutranthuynhi@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Dịch vụ môi trường rừng
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 

4. Địa chỉ liên hệ
Bộ môn Công nghệ môi trường – Điện thoại: 02462.914.919
Phòng 107- 108 - 109, Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image