Chức năng nhiệm vụ

Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:
- Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: sinh thái rừng và môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, ứng dụng GIS, viễn thám và công nghệ thông tin trong lâm nghiệp, thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của ngành.
- Dịch vụ KHCN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực: sinh thái rừng và môi trường, giống cây lâm nghiệp, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, điều tra quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, thống kê kiểm kê tài nguyên rừng, lâm nghiệp xã hội, biến đổi khí hậu, chính sách lâm nghiệp.
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image