Phòng Tổng hợp

1. Giới thiệu

Phòng tổng hợp là bộ phận trực thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Phòng Tổng hợp bao gồm: Tổ Tổ chức – hành chính và quản trị, Tổ Tài chính – kế toán, Tổ Quản lý khoa học. Trong những năm qua, Phòng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn hoàn thành nhiều dự án, chương trình các cấp cũng như thực hiện các nhiệm vụ hành chính tổng hợp của Viện do Bộ/Nhà trường giao.

2. Chức năng và nhiệm vụ
a. Tổ Tổ chức - hành chính và quản trị
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề hành chính, tổ chức nhân sự và quản trị của Viện:
 • Đề xuất các chủ trương, phương án, nhiệm vụ về công tác tổ chức, công tác cán bộ;
 • Xây dựng, hướng dẫn thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với CBVC và LĐHĐ;
 • Quản lý công tác hành chính (Văn thư, lưu trữ, giao dịch, tiếp tân…);
 • Đề xuất và tổ chức thực hiện các phương án về công tác phục vụ đời sống quản lý các trang thiết bị, phương tiện, điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh, bảo vệ.
b. Tổ Tài chính – Kế toán
Tổ tài chính - kế toán có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch tài chính, kế toán tổng hợp….
 • Giúp Viện trưởng và Trưởng phòng Tổng hợp lập dự toán thu, chi tài chính, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dự toán được duyệt;
 • Thu thập, xử lý thông tin, ghi chép số liệu kế toán, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện nghiệp vụ kế toán và báo cáo tài chính đúng quy định pháp luật về kế toán;
 • Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra, quản lý sử dụng và nguồn hình thành tài sản, đảm bảo hoạt động tài chính đúng pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của Viện;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất cho Viện trưởng và Trưởng phòng các giải pháp phục vụ quản lý và quyết định về tài chính.
c. Tổ Quản lý Khoa học
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn phát triển KHCN của Viện (trong đó có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác);
 • Giúp Viện trưởng và các bộ phận khai thác các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng dịch vụ khoa học;
 • Quản lý và tổ chức công tác đối ngoại, tuyên truyền giới thiệu về Viện;
 • Điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và ngoài nước;
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý;
 • Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của Viện. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH;
 • Tổ chức dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ;
 • Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ của Viện và các đối tượng có nhu cầu theo yêu cầu của Viện trưởng.

3. Đội ngũ cán bộ
​​​​​​

 

Vũ Thị Kim Oanh
Trình độ: Thạc sỹ Khoa học và Công nghệ Môi trường
ĐT: 0982.840.703
Chức vụ: Trưởng phòng, Tổ trưởng tổ Quản lý khoa học
Email: vuthikimoanh@ifee.edu.vn/qlkh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Khoa học môi trường
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường
- REDD+, quản lý rừng bền vững
- GIS

 

Kiều Đăng Anh
Trình độ: Thạc sỹ Lâm nghiệp
ĐT: 0982.840.703
Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng tổ hành chính
Email: vuthikimoanh@ifee.edu.vn/qlkh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Khoa học môi trường
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường
- REDD+, quản lý rừng bền vững
- GIS

 

Phạm Văn Huân
Trình độ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
ĐT: 0988.369.062
Chức vụ: Phó trưởng phòng, Tổ trưởng tổ Tài chính kế toán
Email: phamvanhuan@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu: Quản lý kinh tế

 

 

Vương Thị Hà
Trình độ: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ĐT: 0983687594
Email: vuongthiha@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Khoa học môi trường;
- Quản lý bảo vệ rừng;
- Điều tra rừng, Trồng rừng.

 

Lê Thị Anh
Trình độ: Cử nhân kế toán
Chức vụ: Phụ trách kế toán
ĐT: 0987264895
Email: lethianh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Kinh tế lâm nghiệp;
- Quản lý rừng bền vững
- Dịch vụ môi trường rừng

 

 

Đào Thị Dương
Trình độ: Kỹ sư Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ĐT: 0332154478
Email: daothiduong@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Quản lý tài nguyên rừng
- Quản lý rừng bền vững
- Dịch vụ môi trường rừng

  

Hồ Thu Phương
Trình độ: Kỹ sư Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ĐT: 0394870550
Email: hothuphuong@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Quản lý tài nguyên rừng
- Quản lý rừng bền vững
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Dịch vụ môi trường rừng

 

 

Trần Thị Minh
Trình độ: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trưởng
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0966.902.797
Email: tranthiminh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Quản lý tài nguyên rừng

 

Trần Thị Bích Ngọc
Trình độ: Cử nhân kế toán
Chức vụ: Văn thư
ĐT: 0968590733
Email: tranthibichngoc@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Kinh tế lâm nghiệp;
- Quản lý rừng bền vững
- Dịch vụ môi trường rừng

  


4. Địa chỉ liên hệ
Tổ Quản lý Khoa học - Phòng 105
Tổ Tài chính - Kế toán- Phòng 106

Tổ chức – hành chính và quản trị - Phòng 103
Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image