Ấn phẩm khoa học năm 2018

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Văn Dũng, Vũ Tiến Thịnh, Trần Quang Bảo, N.T.H, tạ Tuyết Nga, Ha.T.M, Nguyễn Hữu Văn; Predicting suitable distribution for an endemic, rare and threatened species (Grey-shanked douc langur, Pygathrix cinerea Nadler, 1997) using MaxEnt model (Dự đoán vùng phân bố phù hợp cho loài Vọoc chân xám - loài đặc hữu, hiếm và đang bị đe dọa (Pygathrix cinerea Nadler, 1997) bằng mô hình MaxEnt)

Bài báo

Tạp chí Khoa học Quốc tế, Tập 16, Số 2

Nguyễn Thị Thanh Loan, Trần Quang Bảo, Bùi Đình Đại. Xây dựng kịch bản giảm phát thải CO2 từ tài nguyên rừng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4-2018

Lã Nguyên Khang, Trần Lê Kiều Oanh, Nguyễn Tuấn Dương. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trồng cây công nghiệp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Bài báo

Tạp chí Rừng và môi trường. Số 91/2018

Trần Lê Kiều Oanh, Lê Sỹ Doanh, Lê Sỹ Hòa. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong đánh giá tiềm năng phát triển rừng trồng cao su ở tỉnh Bình Phước)

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5-2018

Nguyễn Văn Thị, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Giáp. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng ưu tiên các hoạt động REDD+: Nghiên cứu điểm tại tỉnh Hà Tĩnh

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 344-2018; Kỳ 1 Tháng 9/2018

Ninh Thị Hiền, Lã Nguyên Khang.Phân tích diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2010 - 2016 làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao diện tích và chất lượng rừng tỉnh Quảng Bình

Bài báo

Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 3-2018

Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Thị Thảo, Lê Sỹ Hòa. Đánh giá sinh trưởng loài thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) ở giai đoạn vườn ươm của các gia đình cây trội được tuyển chọn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 340-2018, Kỳ 1 Tháng 7/2018

Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Đình Dương, Trần Quang Bảo. Quan hệ giữa tán xạ ngược của ảnh radar Sentinel-1 với chỉ số NDVI của ảnh quang học Sentinel-2: Trường hợp nghiên cứu cho đối tượng rừng Khộp tại tỉnh Đắk Lắk

Bài báo

Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 3-2018

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Quang Huy, Vũ Thị Kim Oanh, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thanh Phương, Lê Sỹ Hòa, Nguyễn Quốc Hiệu. Phân tích không gian trong lập kế hoạch REDD+ cấp tỉnh

Sách tham khảo

Nhà xuất bản Nông nghiệp, số xuất bản: 4491-2017/CXBIPH/1-279/NN ngày 8/12/

Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Hữu Văn, Lã Nguyên Khang, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Song Anh, Lê Thanh Sơn, Phạm Hoàng Phi. Hiện trạng và đề xuất bảo tồn cây di sản loài Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv) tại khu di tích lịch sử Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 335-2018; Kỳ 2 Tháng 4/2018

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image