Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu Ngôn ngữ Tải về

Utilizing participatory approaches to effectively address capacity gaps in REDD+: Lessons from Vietnam

Tiếng Anh

Realizing Forest Rights in Vietnam: Addressing Issues in Community Forest Management

Tiếng Anh

Mediating forest conflicts in Southeast Asia

Tiếng Anh

First Regional Forum for People and Forests

Tiếng Anh

Community Forestry Adaptation Roadmaps to 2020-Asia

Tiếng Anh

Community Forest Management in Vietnam

Tiếng Anh

Addressing the concerns of local stakeholders in REDD + implementation - Results from a participatory consultation process in Viet Nam

Tiếng Anh

Thừa nhận quyền sử dụng đất truyền thống của dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Tiếng Việt

Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tam gia để giải quyết hiệu quả các khoảng trống năng lực về REDD+: Những bài học từ Việt nam

Tiếng Việt

Số liệu về rừng và nghèo đói ở Việt Nam: Hiện trạng khoảng trống và những sử dụng tiềm năng

Tiếng Việt

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image