Dự án trọng điểm

Image 05-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương năm 2016

Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2016 được xây dựng dựa theo các văn bảnsau: - Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ...

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2016

Phương án kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016 được thực hiện thao Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm...

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 – 2016 thực hiện căn cứ theo quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án Kiểm...

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh năm 2016

Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về việc phê duyệt Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình thực hiện kiểm kê, hàng tu...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image