Dự án trọng điểm

Image 10-07-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình năm 2016

Phương án KKR tỉnh Quảng Bình được triển khai thực hiện trên phạm vi 131 xã, phường, thị trấn có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp và 3 xã, phường, thị trấn có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp,...

Image 24-08-2017

Kết quả kiểm kê rừng thành phố Hà Nội năm 2015

Nhiệm vụ "Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng các cấp và lập hồ sơ quản lý rừng thành phố Hà Nội" được triển khai thực hiện trên phạm vi58 xã/ phường/ thị trấn có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp v...

Image 06-09-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Ninh Bình năm 2015

 Nhiệm vụ "tư vấn hỗ trợ công tác nội nghiệp kiểm kê diện tích, trữ lượng rừng nhóm I và tổng hợp kết quả kiểm kê rừng thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Ninh Bình" được triển khai thực hiện trên ph...

Image 06-09-2017

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Hòa Bình năm 2015

Nhiệm vụ "Tổng hợp số liệu kiểm kê rừng theo đơn vị hành chính và lập hồ sơ quản lý rừng" được triển khai thực hiện trên phạm vi 209 xã/ phường/ thị trấn có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp t...

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image